461.net

精品三数字

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    1***

  • 注册商

    易名

出价记录(共 38 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 微**价(1***) ¥12,500 2018/7/24 21:31:15 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥12,200 2018/7/24 21:30:55 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥12,100 2018/7/24 21:29:18 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥12,000 2018/7/24 21:29:10 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥11,000 2018/7/24 21:28:30 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥10,100 2018/7/24 21:28:17 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥10,000 2018/7/24 21:26:19 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥9,950 2018/7/24 21:25:52 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,900 2018/7/24 21:25:42 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥9,550 2018/7/24 21:24:40 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,500 2018/7/24 21:24:26 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥9,050 2018/7/24 21:23:50 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥9,000 2018/7/24 21:23:42 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥8,850 2018/7/24 21:23:06 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,800 2018/7/24 21:22:26 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥8,250 2018/7/24 21:21:47 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,200 2018/7/24 21:21:14 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥8,150 2018/7/24 21:21:09 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,100 2018/7/24 21:20:03 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥8,000 2018/7/24 21:19:55 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,500 2018/7/24 21:19:07 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥6,350 2018/7/24 21:19:01 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,300 2018/7/24 21:18:57 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥6,250 2018/7/24 21:18:14 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,200 2018/7/24 21:18:01 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥6,050 2018/7/24 21:17:23 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,000 2018/7/24 21:15:55 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥5,600 2018/7/24 21:15:50 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥5,550 2018/7/24 21:14:18 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,500 2018/7/24 21:14:09 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥5,450 2018/7/24 21:13:30 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,400 2018/7/24 21:13:24 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥5,350 2018/7/24 21:12:24 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,300 2018/7/24 21:12:17 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥5,250 2018/7/24 21:11:21 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥5,200 2018/7/24 21:11:15 拍卖出价
头像 按***(2**2) ¥5,100 2018/7/24 21:08:46 拍卖出价
头像 陈***(2**4) ¥5,000 2018/7/24 16:01:56 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。