90997.com

5数com ABAAC型

  • 当前价格

  • 距离结束

  • 加价幅度

  • 保留价

  • 领先买家ID

    2**7

  • 注册商

    爱名

出价记录(共 30 条)
出价人 金额 出价时间 类型
头像 傻***(2**7) ¥16,400 2017/6/22 20:44:06 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥16,200 2017/6/22 20:44:00 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥16,000 2017/6/22 20:43:24 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥15,700 2017/6/22 20:43:02 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥15,500 2017/6/22 20:42:36 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥15,200 2017/6/22 20:42:02 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥15,000 2017/6/22 20:41:37 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥14,400 2017/6/22 20:41:23 拍卖出价
头像 傻***(2**7) ¥14,400 2017/6/22 20:41:05 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥14,200 2017/6/22 20:40:59 拍卖出价
头像 傻***(2**7) ¥14,000 2017/6/22 20:39:52 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥13,800 2017/6/22 20:39:45 拍卖出价
头像 傻***(2**7) ¥13,700 2017/6/22 20:39:25 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥13,500 2017/6/22 20:39:12 拍卖出价
头像 傻***(2**7) ¥13,200 2017/6/22 20:38:42 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥13,000 2017/6/22 20:38:37 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥12,500 2017/6/22 20:38:27 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥12,200 2017/6/22 20:38:12 拍卖出价
头像 傻***(2**7) ¥12,200 2017/6/22 20:38:07 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥12,000 2017/6/22 20:37:47 拍卖出价
头像 傻***(2**7) ¥11,700 2017/6/22 20:37:37 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥11,500 2017/6/22 20:37:34 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥11,200 2017/6/22 20:37:10 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥10,700 2017/6/22 20:37:00 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥10,500 2017/6/22 20:36:56 拍卖出价
头像 傻***(2**7) ¥10,200 2017/6/22 20:36:19 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥10,000 2017/6/22 20:36:17 拍卖出价
头像 傻***(2**7) ¥6,500 2017/6/22 20:35:55 拍卖出价
头像 微**价(1***) ¥6,000 2017/6/22 20:35:50 拍卖出价
头像 a**r(1**8) ¥2,000 2017/6/22 17:41:59 预拍出价

什么是预拍?

预拍的域名会在每周的微闪拍视频和微信拍卖等渠道中继续拍卖。起拍价是预拍的最高价,如果视频和微信等渠道拍卖时有人出价更高,最终结拍价以视频和微信等渠道价格为准。如果没有人出价更高,以预拍最高价为准。

红包

出价红包:表示当您出价时有机会抢到红包。域名成交后,我们会将抢到的金额打入您的微闪拍账户下。

加价幅度

1-2万 每次加价100元
2万-5万 每次加价200元
5万以上 每次加价500元
10万以上 每次加价1000元
20万以上 每次加价2000元
50万以上 每次加价5000元
100万以上 每次加价1万

温馨提醒

交易时间为拍卖结束后第二天17:30之前,特殊情况下可顺延。

出价违约、拒付违约金、恶意出价等行为将会记录到不诚信名单,严重者将列为黑名单用户。请文明出价,谨慎出价。